37e Ridder 

ridder2011

Sjeng Theissen

 
 
 
 

36e Ridder

Mia Wandler Jonge

35e Ridder

Leo Lutgens

Ridder Vergulde Wespel 2008

ier hant de ier aan uch vuur te stelle der 34e Ridder van

CV de Wespelle


Der heer Cornelis Gerardus Joseph (Cees) Schurer.

Ridder Vergulde Wespel 2007

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 33e Ridder van

CV de Wespelle

Joseph Hubertus (Jo) Demas

Ridder Vergulde Wespel 2006

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 32e Ridder van

CV de Wespelle

Albert Joseph Verreck

Ridder Vergulde Wespel 2005

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 31e Ridder van

CV de Wespelle

 

Wiel Rutten

Inne Ridder dea vuural lid ist van vereniginge die nit zoe veul in de belangstelling sjtond. De meeste van die vereniginge streve e anger doel noa dan bv. zinge of e instrument spiele. Alhoewel beij anger vereniginge woa hea lid va is sind d'r waal genog raakvlakke. Ut is inne ridder dea nog mit volle teuge van ut leave geniet. Inne ridder dea vreuger zienne pap veul ongersteund hat beij d'r doeveklooep, dea regelmatig op de voetbalwei aanwezig is en dea in de kantien nit ongerdeed vuur de jeugd, went ier begriept wat doamit wead bedoeld. D'r Wiel is och pap van inne oad-prins (Paul I, 1996). Hea is al ruum 10 joar gepensioneerd, hat twieë zoene, is gelukkig getrowd mit 't Annie en hat vurig joar ut 4 x 11-joarig huwelijksfes gevierd.

Ridder Vergulde Wespel 2004

 

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 30e Ridder van

CV de Wespelle

Maria Wilhelmina Van den Bercken

In der volksmond ut Marietje.

Gebore 10 augustus 1923 te Helden-Panningen.
In 2003 hat ze mit heur 5 dochters, 11 kleinkinger en 8 achterkleinkinger heure 80-ste verjaordag magge viere,

Ozze Ridder ut Marietje is hiel gelukkig getrowd gewea mit Joop Toussaint, dee jammer genog nit mie in oz midde is en dee gegarandeerd hiel trots zow zie gewae um dit mit te moge make.
Oet dit huwelijk zint vief dochters geboare ut Gonnie,ut Riet, ut Lenie, ut Hennie en ut jungste meadje ut Irene. En och die sind natuurlik hartstikke trots op de mam.
En uver die meadjes kann ich uch vertelle, dat die ut Marietje veul geld hant gekost.
Mar gelukkig woar ut Marietje ing gow nienster, waodurch 't ee groet deel van de garderobe van de dochters zelf koet make.

Wie ich ierder aagoof, ist ut Marietje nit in Rimburg geboare, mar waal kenste zage opgegreuid.
Als 13-joarig meadje koam ze noa Brokkelze woet lid van de KJV de Katholieke Jonge Vrouwen en ee aantal joare donoa lierde 't d'r Joop kenne, dea ut Marietje noadat ze getrowd woare in allerlei verenigingsactiviteiten stimuleerde, om doa a deel te numme.

Op bevrijdingsdaag 5 mei 1945 troane zie als iesjte va bevrijd nederland in het huwelijksbootje.

Op 5 juni 1951 woar ut Marietje ing van de oprichters van de KAVO, ing vereniging vuur gehuwde vrouwen.
Beij dizze vereniging bekleijde ze de functie van vuurzitster en secretaris en doavan is zie al mie als 50 joar lid en kartrekker.
Moette durch die vereniging vuur goude bruiloften, processies of priesterwijdingen roeze gemakt weade, zoot ze d'r ganse dag heivuur te knutsele.
Och zörgde ze same mit de anger lede van de KAVO dat de kirk ummer fijn gepoetst woar en toen juffrouw Banens nit mie op schoel woar, koam doa de wesch en ut strieke van de processiekleijer nog beij.

Als vrijwilligster hat ut Marietje joarelank gecollecteerd vuur het Fonds de "Herwonnen Levenskracht", ee fonds dat middelen beschikbaar stelde an luuj die moeste revalideren noadat ze geneaze woare van TBC.

In 1966 wie ut zangkoor gemengd woet is ut Marietje och doa lid van gewoede, doavan gerume tied besjtuurslid en mie als 25 joar lid gewea .

Wie Rimburg oet ut kling gemeenschapshoes woar gegruid moet ee nuj pand gezocht weade en alle verenigingen woede opgetrommeld um 't pand wat ze toen vonge te renoveren.
Ut Marietje en der Joop gonge och mit an der slaag namens de vereniging Oud-Strijders/St. Jozef-kapel.
De vereniging woa ze vanaaf 1950 actief lid van is.
En dat is och de Stichting die de kapel in d'r Rimburgerbusj ongerhuld en jidder joar inne stille tocht organiseerd.

In mei 1972 zow ut nuj gemeenschapshoes geoapend weade en der Sjef en ut Lies Haan zowwe ut goa behere. Mar vlak vuur de eupening overleed de Sjef en woar paniek in Brokkelze; de verenigingen zootte in zak en as.
Beij wieze van grap woet an der Joop en Marietje gevroagd of zie misschien nit de taak van beheerders van ut verenigingsgebouw op zich woalle numme. Zoe gevroagd zoe gedoa en och die taak woet op zich genoame.

Noadat 1975 afscheid genoame woet van gemeenschapshoes d'r Eck ging ut Marietje beij ut kirkbestuur en de vereniging Zonnebloem
wao in 't in 2003 als 25-joarige jubilaris gehuldigd woet.
Och beij die vereniging woar de functie als secretaresse nog ing extra beijdrage.
Ozze ridder maakte och deel oet van ut bestuur van 't Orgelfonds dat geld beijeebracht vuur de renovatie van 't orgel in de kirk.
Gerume tied is ut Marietje och lid van d'r bejaardenkegelkloep, waovan 't 5 joar vuurzitser is gewea.

Gong ut um 't gymkluupke, ut handwerkkluupke of woar in Brokkelze get te viere en feestcomite's woede samengesteld en geld moet opgebracht weade dan koet me altied ee beroep doe op ozze Ridder.

Vuur al die actieve bijdrages hat ut Marietje de hoege onderscheiding Pro Ecclesia gekriege en dat woar verdeend.

En och de ongerscheiding Ridder van de Vergulde Wespel is dus echt op zieng plaatsj en ich bin trots dat ich huuj op dizze mondigmörge 2004 diz ongerscheiding mag uverrieke namens gans Brokkelze en cv de Wespelle

Doarop wil ich oetroape ee dreimoal kreftig Brokkelze Alaaf.


Beste TOM vuur vinge ut ing ier wenste als stadsprins ozze nujje ridder der order uverhandigst dea beij diz oetreuping gehuurt.

Beste ROY an uch de ier um d'r ridder de mutsj op te zette als teken van al zieng waardigheden.

Geachte Ridder noen ier vuurzie zit van de ieretekens, mag ich Hoegheed Wim d'r Veerde verzeuke om uuch tot Ridder te sloa.
Prins Wim zal och der Ridder zienne eege order 2004 uverrieke.

An ut einde van mie verhaal wool ich nog enkele weud richte tot de familie van ozze Ridder 2004.

Beste dochters.
Noa de gespreke mit d'r Ridder moes ich vasstelle dat uuch mam ing gans bescheide vrouw is, die joarelank same mit der pap, d'r Joop, altied kloar sjtong um welke vereniging dan och in Brokkelze te steune.
Me koet altied op de mam en och de pap ee beroep doe.
Wenn ich mich, nit mit ozze ierevuurzitter d'r Frans Jongen en ut Lenie in verbinding how gesteld waore inne hieleboel zake onbesproake geblieve. Doamit wil ich ageave wie bescheie uch mam altied geblieve is.
Als dochters hat uur de mam altied gesteund. Of uur 't altied eave leuk hat gevonge dat de mam ummer weg woar um de vereniginge te sjteune weet ich nit. Ze hat zich kenne ontplooie tot ing echte verenigingvrouw. Mar zonger uuch sjteun en d'r sjteun van der pap zow ze heij zieker nit gestange han.

 

Ridder van vergulde Wespel 2003
Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 29e Ridder van

CV de WespelleDer heer Leonard Gerard Maria Hanssen.

In der volksmond der Leo van de fanfar.
Geboore 25 oktober 1938 in de Grunstraot dus dit jaor wiet der op der kop af 65 jaor.
En nit alling der datum huuij der dreide van der dreide tweeduzenddrei maar och de aanwezigheid van CV de Geete oeut de grunstraot mit Hoegheed Patrick is dus bijzonger te noeme.

Der Ridder is hiel gelukkig getrouwd mit ee sjeeter Meedje
Ut Corrie Kessels,
Oet dit huwelijk zind twie zoene gebaore der Ronald en der Rob, en zoals der pap twie muziekanten in hart en nieren.
Der Leo en ut Corrie hant inmiddels 5 kleinkinderen die loestere noar de namen Tim, Bram, Jop, Nina en Joep

Wie ich al zag, ist der Leo nit in Rimburg gebaoere, maar wal kinzste zage opgegroeid.
Als neuge jaorig junkske woet he al lid van de Fanfare en dat isse noen nog, dus al ruim 55 jaor.
Daorvuur hat he dan och ee paar joar truuk terecht de Koninklijke, Lid van Oranje Nassau ongerscheiding gekriege.
En dat nit alling, maar och de ongerscheidingen van 25, 40 en 50 jaor durch de bond van ut Limburgse Muziek gezelschap mag gememoreerd wurre.
En dat ist nog nit alles.
In ee bietje vogelvlucht wil ich noen kort ageave wat vuur bezige wespel he woar en nog is.

He hat maar drie baze gehat in zie werkzam laeve.
Van 1957 tot 1964 werkzaam bij Motorunie Heerlen
Van 1964 tot 1973 werkzaam bij V en D en
Van 1973 tot 1995 werkzaam bij de Gulpener Brouwerij als Inspecteur.
En bije al die firma's wisten ze hem te strikke vuur een bestuursfunctie in de PV en of dat noen secretaris of vuurzitter waor altid koet men ee beroep op hem doe.
En zoe och in Brokkelze:
Bestuurslid, secretaris, onderdirigent en jeugdopleider van de fanfare
Bestuurslid gewae van stichting gemeenschaphuis der Eck.
Secretaris van div. Feestcomitee's vuur zoals bv. VV. Rimburg bie de overstroming en der Zangverenging Eendracht beij hun jubileumfeesten.
Vuurzitter van ut Reunonie Orkest de Limburgse Jagers oet Linne.
Ut beroemde Vat beer van de Vriendeclub de Stichleare woet och altied durch hem aageleverd.
Dat ze dat in Gulpen mit ing sjoepkar moetse hoale maket niks oet.
Vuur de herrezietsung van CV de Wespelle in ut verleden, lieverde he altied de tafels en stuul vuur ee schappelijk prieske.
Dat der Frens Jongen en der Sjeng Kremer die och in Gulpen moette ophaolen waor gewuun vuur de gezeligheed, want dan howeze mit hundreije altied inne leuke namiddag bee ee gleeske Gulpener beer.
En natuurlijk ing rede um heem weg te zie.
Jaore lank is he Senator gewae van ozze verein de Wespelle
Dus men kin rustig stelle dat ozze ridder nit weg te dinke is oet ut Brokkezler verenigings laeve.


Uver zie prive leave han ich nog nit vuul verteld.
Same mit zienne ruggesteun ut Corrie prima huwelijk,
Ze dont zeovuul mugeluk same.
Noen de der Ridder vuul tied hat want he is, al mit pensoen kinnen de
Verenigingen nog altied ee beroep op hem doe wen ze zienne goeie road nudig.

De ridder kin tege ee grapje maar wenste hem inne hak wilst zette moste van goeie huize kome.
Degenen die als losgeld vuur ut stele van de verengingsvlag ing krat beer waole han wete ut noen nog te waaderen dat ze verrast zind woede mit ing krat mit fleskes water, nit te ongerscheie van ing krat mit fleskes beer. Ut zal hun waal gesmaakt han.
Went uhr echter mier van dat verhaal wilt wete, mot uur och melde beij der Charel Beckers of der Harrie Janssen.

Feest viere zit um in ut blod,
Ut ierste feestje ter iere van ut betrekke van de nuuj wuning in schaesberg woar ee groet succes want uver diner sávonds laat spreke de insiders noen nog. Of misschien hat ut wal te make mit toetje achteraf van der Jo Beisman. De bekende boterhammetje mit danoontjes.
Wier gon ich och hei nit op in.

Maar ut koke is ing van zien favoriete bezigheden.
Riefkoeken bakken do waor he got in, maar de erpel sniee waor ee probleem. Gelukkig hat he zien vingere nog en kint he nog muziek spile.

En dat muziek make is fijn,
Want we huurt de fanafare niet geer spiele mt de krisnacht um drei uur.
En dat borreltje dat de fanfare ummer in de krisnacht beij der Leo en ut Corrie jiddeskier krege um veer uur in da nacht wie ze nog in Brokkezer woende. Och dat vergit ginne mie. Of ut mot die nacht zie die jidderinne geer vergit, dat woar wie der Leo en ut Corrie ee jaor getrwoud waore en wie nog um vief uur noar de nachtmis gegange moet wede.
Ich kin uch alling zage ich gon hei och nit wier op in.
De erme pastoer hat ut gewete

Leef Brokkeze Luuij ich kin uch zage de nuuje ridder is ee biezonder mienjs, Inne de af en toe misschien wat serieus uver kumt.
Wie ich op bezeuk beij um waor, han ich um iers motte vraoge kin ich plat kalle en doe vool mich inne dikke stee van ut harts, dat koes.
En in dat gesprek han ich gemerkt dat ut inne echte Limburger is, nee sterker nog inne echte Brokkelzer Jong de mit harts en ziel zich joare hat in gezat vuur ut Bokkelze verenigings laeve.

Ridder Vergulde Wespel 2002


Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 28e Ridder van

CV de Wespelle

Burgemeester van Landgraaf Dhr. Bert Janssen.


Hij is geboren 56 jaar geleden in Eindhoven, hij is ruim dertig jaar geleden getrouwd met Jose Douma.

In Tilburg is hij afgestudeerd  als jurist en kon hij zich advocaat noemen, maar door het slechte start salaris hiervan, solliciteerde onze ridder in de gemeente Geertruider Berg als gemeente secretaris.

Hij deed zich veel moeite om zich het bestuursrecht eigen te maken en werd toen lid van de PvdA, waar hij inmiddels 25 jaar lid van is.

Vervolgens melde hij zich bij de gemeente Waspik waar hij 4,5 jaar de "septer" zwaaide. Vervolgens werd hij burgemeester van Echt alwaar hij 6 jaar de touwtjes in handen had. Tenslotte werd hij op1 januarie 1993 voorgesteld aan de vertrouwingscommissie om burgemeester van Landgraaf te worden.Ridder Vergulde Wespel 2001

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 27e Ridder van

CV de Wespelle

Joep Kaczmarek
Geboren op 23 januari 1935. Hij is dus een maand geleden 6x11 jaar geworden. Hij is sinds 1961 getrouwd met Rieka van Es. Ze hebben twee kinderen,  zoon Wim en een dochter Connie.

Hun zoon is ook geen onbekende in Rimburg hij was reeds in 1990 heerser over het Wespelle rijk.

Onze Ridder heeft inmiddels drie kleinkinderen, in willekeurige volgorde zijn dit: Jim, Kevin en Clark, de laatst genoemde is overigens op 11-11-1999 geboren.

Onze Ridder is reeds sinds 1973 lid van onze vereniging en in hetzelfde jaar was hij een van de oprichters van Hengelsportvereniging Zuid-Oosthoek, ook hier heeft hij inmiddels zijn 25 jarig jubileum moge vieren.

Ook is hij een jaar of acht lid geweest van Zangvereniging Eendracht, en 20 jaar lid van Zangvereniging St Rochus uit de Groenstraat.