Ridders

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 39e Ridder van

CV de Wespelle

 

 
riddder011
 
 

Hendrik Joseph Maria (Henk)Beckers

 
Henk is geboren op 07-08-1946 in Rimburg.
Hij is in 1973 getrouwd met Brigitte.
Ze hebben samen twee kinderen,Diana en Linda.Verder hebben ze nog twee kleinkinderen en wel Laurie en Kim.
Henk heeft 6 jaar gewerkt als beroepsmilitair bij de marine.
Naderhand is hij gaan werken als I.C.T. er bij het limburgs dagblad.
Hij is van 1986 tot 1994 commissielid geweest bij de gemeente landgraaf.
Van 1994 tot 2002 is hij gemeenteraadslid geweest namens de G.B.B.L.
Hij is 10 jaar lid gweest van zangvereniging Eendracht.
Bij kegelklub de verenigde vrienden is hij 37 jaar lid geweest waarvan diverse jaren secretaris en voorzitter.
Momenteel is hij bijna 33 jaar lid van de wespelle,hiervan heeft hij diverse jaren in het bestuur gezeten.
Hij is vrijwilliger en fotograaf van het bakkus.
Verder is hij actief als secretaris van spectaculum romanum.
Sinds 1991 vervuld hij de functie als secretaris bij de stichting,gemeenschapshuis der Eck.
En voor deze verdienste heeft hij in 2010 de koninklijke onderscheiding gekregen,lid in de orde van oranje nassau.
En voor al deze verdienste hebben wij Henk dit jaar uitgeroepen tot ridder van de vergulde wespel.

Ridder Vergulde Wespel 2012

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 38e Ridder van

CV de Wespelle

ridder2012

Mevr Maria - Helena - Hubertina (Leni) Huntjens

oorkonde2012


Ozze 38 ste ridder is op 14 januar 1927 gebore in Schin op Geul.
Doa hat ozze ridder gewoend tot ze 12 joar woar.

Ze is op her 15 joar  samen mit hurre broar der Sjef begonne mit de boerderij aan de linggraat.

van 1987 tot 2000 hant ze  bei de boerderij nog Camperen bij de boer erbij gedao.

ze is 25 joar lid gewea  van toneel vereniging Irene in ut toenmalige cafe Haan wova 15 joar als secretaris.

ut is al 45 joar lid van zangvereniging eendracht

og is het al 15 joar lid van de K.A.V.

ze is 18 joar lang mit de collectubus van de zonneblom langs de duur gelope.

en woa ut miets trots op is dat ut noa alwerm 28 joar mit de collectubus van de kankerbestrijding langs de dure lup, en wat ut geer de 30 joar wil volmake.

wier geet ut leni gikker zondig noa de kirk woanoa ut zich inne geet drinke op dr eck.

Ridder Vergulde Wespel 2011

 

ridder2011

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 37e Ridder van

CV de Wespelle

Dhr. Johannes Jacobus Gerardus (Sjeng) Theissen

oorkonde2011
Ozze 37 ridder is op 4 februarie 1951 gebore in woubich.
Doa hat ozze ridder gewoend tot zie 3 joar
Ozze neue ridder is in 1956 noa de jongensschoel in woubich gegange.
Dat betekend dus dat ozze neue ridder inne man is.
Hee hat zieng vervolg opleiding gedoa op de schoel in abdissenbosch
Woa hee tot zie 16 joar gewoend hat woa noa hee hei in rimburg is komme woene.
Toen is hee de bakkers opleiding gon volge in wageningen.
Hee hat tot zie 24 joar gewirkt bij bakkerij Heynen in woubich en vervolgens og nog 3 joar bij bakkerij ut anker.
Helaas is hee doa wegens omstandig heden motte stoppe.
Dus degene dee denkt dat ozze neue ridder inne bekker is hat ut volledig mis.
Ozze neue ridder is op der daag van vandaag 42 joar actief in ut verenigings leave en dat is natuurlijk nit nieks.
Ozze ridder is 6 joar lid gewea van de fanfare als tamboer maitre.
Hee is momenteel 15 joar lid bij der voetbalcloeb.
En hee is lid gewea van der carnavalsvereniging.
Mar ig wil ug nit langer in spanning houde,
Mag ig ug verzeuke om op te stoa,
Mag ig 2 roadslede verzeuke om mit inne buutemarsch noa boave te hoale ozze 37 ridder

Der SJENG THEISSEN

Mag ig ug vuurstelle ,
Hei neave mig stead ozze Sjeng Theissen.
Zoewie ig toen straks al zag is der Sjeng op 4 februarie 1951 gebore.
Op 1 april 1970 en dit is ginne april grap is der Sjeng getrouwd mit ut Tiny Heuvelman.
En ig zou wer an 2 roadslede wille vroage om og noa boave te hoale
De echtgenoote van der Sjeng ,ut Tiny Theissen.
Der Sjeng en ut Tiny hant zich in 1967 liere kenne bij bakkerij Heynen woa ze op dat moment beide werkzaam woare.
Der Sjeng en ut Tiny hant 3 kinger,der Ronald,der Mario en ut Romy.
Inmiddels hant ze og al 5 klingkinger der Kyan,der Mitch,der Levi,
Der Dylan en der Milan.
Zoewie der wit wirkt der Sjeng mit kunstofkozijnen en dat deet hee inmiddels 27 joar.
Mar dit is nit woarum hee vandaag de vergulde wespel kiet.
Wie ig toenstraks zag zit der Sjeng al 42 joar in ut verenigings leave.
Wie ig al zag 6 joar bij de fanfare.
Hee is 28 joar roadslid en bestuurslid gewea van de wespelle.
En momenteel is hee 15 joar actief bij der voetbalcloeb.
Van die 15 joar zit hee og al 15 joar in ut bestuur en is hee 12 joar
Elftal leider van ut 1 ste.
Dus al met al hat der Sjeng genog gedoa vuur ut verenigings leave om vandaag hei te stoa om de vergulde wespel in ontvangst te mage ontvange.
Betste Sjeng ig wunsch dig namens de wespelle van harte proficiat
En ig hoop da doe nog gans get joare die beste beentje vuur zets vuur dis verenigingen.Nogmaals proficiat.

Ridder Vergulde Wespel 2010

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 36e Ridder van

CV de Wespelle

Mevrouw Maria, Sybilla, Jozefa, Gerarda (Mia)

Wandler Jonge

Mia Wandler is gebore op 4 maart 1934 en hat dus inne leeftied van 75 joar.
Ut Mia hat 4 kinger der Harry,der Albert,ut Jaqueline en ut Angelica.
Bij bijna al die kinger zit carnaval in ut blood want ze zitten elders bij carnavalsverenigingen.
Mia hat vrueger gestudeerd op de huishoudschoel en is later goa wirke bij inne kapper op haander.
Als hobby deet ut Mia bloemschikke,schildere en zinge.
Zinge deet ut al 15 joar bij ut dameskoer en 10 joar bij de zangvereniging eendracht.
Verder verzurgt ze al 25 joar de kerk.En wier is ze al 50 joar lid van de kavo.
Binne de kavo hat ze 15 joar der carnavalsmiddig verzurgd.Ze hat zelf al menig kier in de buut gestange


Ridder Vergulde Wespel 2009

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 35e Ridder van

CV de Wespelle

De heer Leonard, Hubert, Maria (Leo) Lutgens.

 Geboore ist in Brokkelze en he hat der leeftied van 59 jaor.
He ist getrouwd mit ee Meedje oet Waubich, ut Mariet Paulssen.
En ze sind vanaf 1971 vuur de wet getrouwd.
Ee jaor later wie kint ut angers op inne carnavalsmondig getrouwd vuur de kirk.
Hant zig leefje  liere kinne, wie kint ut angere op in ouw wieverbal in Simpelveld.
Der ridder ist trotse vader van twie kinger, twie zoenne der Mischa en der Sander ging onbekende jonge heij in Brokkelzer.
Alle twie prins gewae va de Wespelle.
Der ridder is der trotse opa van kleinkind, der Siemen.

Ut ist inne miensj der letterlijk en figuurlijk aan der weg getimmerd hat.
Noadat he de Mulo in Lauradorp how afgeslote, hat he zich bei de politieschoel agemeld, maar doa woet he nit tou geloate.
He ist toe gao wirke in Abdissenbosch beij de firma Harderber – Dorenberg, doa hat he 3 ½ jaor de administratie op orde gehotte.
In 1970 kom ing goude kans en koet he beij ut ABP beginnen en do wrikt he noen nog.
Hat doa verschillende functie,s gehad om uiteindelijk 1987 terecht te kome op de Grafische afdeling.
Van de kennis van zaken die he doa hat opgedao hat met name de
VV Rimburg geprofiteerd, want de feestgidsen van ut 75 ut 90 en onlangs ut 100 jaorig bestaanfeest komme oet hem zinne koker.

Maar vuur die dinger kiet he niet de vurgulde Wespel.
Der Leo kiet die vuur zing verdeenste van der Voetbalkloeb en och vuur ut werm hart wat he der Carnavalsverein hat.

Der Leo ist in 1958 lid gewoede van de veotbalkloeb toen woar he genauw 8 jaor.
Hat op de jeugd gevoetbald vuurdat he op 15 jaorige A spieler  mit ut 1ste elftal al mit mog doe.
He hat op alle elftallen van de VVR gespild vuurdat he in 1984 in ut bestuur kom versterken.
In 1987 woet he secretaris en dat is he op de dag van huuij 22 jaor later nog altied.
Wie der voetbalkloeb ginne leider how vuur ut 3ste dong he dat nog gewuun der beij.
En woet he mit ut dreide elftal och nog kampioen.
Maar dat is ee vies woard bij de VVR Kampioen, want ich geluuf dat ze dat in al die honderd jaor maar twie of drei kier zint gewea.
En how der 1ste elftal ginne grensrechter, och ja dat koet der Leo och nog.
Mot inne speutocht georganiseerd wure, och ja vuur hant ja der Leo.
Mot ut Mini voetbal georgainseerd wure, och ja vuur hant ja der Leo.
Motte vuur Wespelle ut wikschema invulle vuur de proclamatie, receptie of get angers, och vuur hant ja der Leo.
Mot ut Koetsche treffe georganiseerd wure, och ja vuur hant ja der Leo.
Motste get te eate vuur ut voetballe, gang maar naor de Leo en nutuurlijk ut Mariet woetste en wutste got verzurgd.
Zoe in het kader van Huisje vol Huisje leeg ,dat makt hem allemaol niks oet heo meer zielen hoe meer vruegde.

En als letste inne jong deh 51 jaor inne vandeldrager ist vuur inne voetbalkloeb deh vurig jaor ist 100 jaor ist gewoede en wao he al 51 jaor mit hats en ziel op zing eigewiese maneer mit dizze verein verbonge ist en daomit meteen hiel vuul vuur ut dorp gedao hat, wat menige jonge spieler is opgevange, begeleidt  en he zurgde hat dat och deh jong zig heem volt in Rimburg.
Inne jong deh al mier als 22 jaor secretaris van deh verein
Inne jong deh vuur al dieh verdeenste ing Koninklijke ongerscheiding in augustus hat gekriege van de burgemeester  Bert Janssen en doamit lid is in der order van Oranje Nassau.
Inne Jong deh vuur zing verdeenste ongerscheide ist mit ut gouden speldje van Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
Inne jong deh vuur zing verdeenste ongerscheide iste mit goude Speldje van de Nederlandse Sport federatie.

Inne jong deh huuji vuur al zinge verdeenste als Ridder van Vurgulde Wespel wiet oetgeraope en daomit geierd wut mit dat wat he vuur Rimburg als zodanig gedao hat, dat is inne jong deh ut 200% verdeend hat  maar waorvier mit z,n alle enorm op trots kinne zie, dat ut diz luuj in Brokkelze nog giet.

Ridder Vergulde Wespel 2008

ier hant de ier aan uch vuur te stelle der 34e Ridder van

CV de Wespelle


Der heer Cornelis Gerardus Joseph (Cees) Schurer.