Ridders

Ridder Vergulde Wespel 2008

ier hant de ier aan uch vuur te stelle der 34e Ridder van

CV de Wespelle


Der heer Cornelis Gerardus Joseph (Cees) Schurer.