Welkom bij de Wespelle

Ridder Vergulde Wespel 2004

 

 

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 30e Ridder van

CV de Wespelle

Maria Wilhelmina Van den Bercken

In der volksmond ut Marietje.

Gebore 10 augustus 1923 te Helden-Panningen.
In 2003 hat ze mit heur 5 dochters, 11 kleinkinger en 8 achterkleinkinger heure 80-ste verjaordag magge viere,

Ozze Ridder ut Marietje is hiel gelukkig getrowd gewea mit Joop Toussaint, dee jammer genog nit mie in oz midde is en dee gegarandeerd hiel trots zow zie gewae um dit mit te moge make.
Oet dit huwelijk zint vief dochters geboare ut Gonnie,ut Riet, ut Lenie, ut Hennie en ut jungste meadje ut Irene. En och die sind natuurlik hartstikke trots op de mam.
En uver die meadjes kann ich uch vertelle, dat die ut Marietje veul geld hant gekost.
Mar gelukkig woar ut Marietje ing gow nienster, waodurch 't ee groet deel van de garderobe van de dochters zelf koet make.

Wie ich ierder aagoof, ist ut Marietje nit in Rimburg geboare, mar waal kenste zage opgegreuid.
Als 13-joarig meadje koam ze noa Brokkelze woet lid van de KJV de Katholieke Jonge Vrouwen en ee aantal joare donoa lierde 't d'r Joop kenne, dea ut Marietje noadat ze getrowd woare in allerlei verenigingsactiviteiten stimuleerde, om doa a deel te numme.

Op bevrijdingsdaag 5 mei 1945 troane zie als iesjte va bevrijd nederland in het huwelijksbootje.

Op 5 juni 1951 woar ut Marietje ing van de oprichters van de KAVO, ing vereniging vuur gehuwde vrouwen.
Beij dizze vereniging bekleijde ze de functie van vuurzitster en secretaris en doavan is zie al mie als 50 joar lid en kartrekker.
Moette durch die vereniging vuur goude bruiloften, processies of priesterwijdingen roeze gemakt weade, zoot ze d'r ganse dag heivuur te knutsele.
Och zörgde ze same mit de anger lede van de KAVO dat de kirk ummer fijn gepoetst woar en toen juffrouw Banens nit mie op schoel woar, koam doa de wesch en ut strieke van de processiekleijer nog beij.

Als vrijwilligster hat ut Marietje joarelank gecollecteerd vuur het Fonds de "Herwonnen Levenskracht", ee fonds dat middelen beschikbaar stelde an luuj die moeste revalideren noadat ze geneaze woare van TBC.

In 1966 wie ut zangkoor gemengd woet is ut Marietje och doa lid van gewoede, doavan gerume tied besjtuurslid en mie als 25 joar lid gewea .

Wie Rimburg oet ut kling gemeenschapshoes woar gegruid moet ee nuj pand gezocht weade en alle verenigingen woede opgetrommeld um 't pand wat ze toen vonge te renoveren.
Ut Marietje en der Joop gonge och mit an der slaag namens de vereniging Oud-Strijders/St. Jozef-kapel.
De vereniging woa ze vanaaf 1950 actief lid van is.
En dat is och de Stichting die de kapel in d'r Rimburgerbusj ongerhuld en jidder joar inne stille tocht organiseerd.

In mei 1972 zow ut nuj gemeenschapshoes geoapend weade en der Sjef en ut Lies Haan zowwe ut goa behere. Mar vlak vuur de eupening overleed de Sjef en woar paniek in Brokkelze; de verenigingen zootte in zak en as.
Beij wieze van grap woet an der Joop en Marietje gevroagd of zie misschien nit de taak van beheerders van ut verenigingsgebouw op zich woalle numme. Zoe gevroagd zoe gedoa en och die taak woet op zich genoame.

Noadat 1975 afscheid genoame woet van gemeenschapshoes d'r Eck ging ut Marietje beij ut kirkbestuur en de vereniging Zonnebloem
wao in 't in 2003 als 25-joarige jubilaris gehuldigd woet.
Och beij die vereniging woar de functie als secretaresse nog ing extra beijdrage.
Ozze ridder maakte och deel oet van ut bestuur van 't Orgelfonds dat geld beijeebracht vuur de renovatie van 't orgel in de kirk.
Gerume tied is ut Marietje och lid van d'r bejaardenkegelkloep, waovan 't 5 joar vuurzitser is gewea.

Gong ut um 't gymkluupke, ut handwerkkluupke of woar in Brokkelze get te viere en feestcomite's woede samengesteld en geld moet opgebracht weade dan koet me altied ee beroep doe op ozze Ridder.

Vuur al die actieve bijdrages hat ut Marietje de hoege onderscheiding Pro Ecclesia gekriege en dat woar verdeend.

En och de ongerscheiding Ridder van de Vergulde Wespel is dus echt op zieng plaatsj en ich bin trots dat ich huuj op dizze mondigmörge 2004 diz ongerscheiding mag uverrieke namens gans Brokkelze en cv de Wespelle

Doarop wil ich oetroape ee dreimoal kreftig Brokkelze Alaaf.


Beste TOM vuur vinge ut ing ier wenste als stadsprins ozze nujje ridder der order uverhandigst dea beij diz oetreuping gehuurt.

Beste ROY an uch de ier um d'r ridder de mutsj op te zette als teken van al zieng waardigheden.

Geachte Ridder noen ier vuurzie zit van de ieretekens, mag ich Hoegheed Wim d'r Veerde verzeuke om uuch tot Ridder te sloa.
Prins Wim zal och der Ridder zienne eege order 2004 uverrieke.

An ut einde van mie verhaal wool ich nog enkele weud richte tot de familie van ozze Ridder 2004.

Beste dochters.
Noa de gespreke mit d'r Ridder moes ich vasstelle dat uuch mam ing gans bescheide vrouw is, die joarelank same mit der pap, d'r Joop, altied kloar sjtong um welke vereniging dan och in Brokkelze te steune.
Me koet altied op de mam en och de pap ee beroep doe.
Wenn ich mich, nit mit ozze ierevuurzitter d'r Frans Jongen en ut Lenie in verbinding how gesteld waore inne hieleboel zake onbesproake geblieve. Doamit wil ich ageave wie bescheie uch mam altied geblieve is.
Als dochters hat uur de mam altied gesteund. Of uur 't altied eave leuk hat gevonge dat de mam ummer weg woar um de vereniginge te sjteune weet ich nit. Ze hat zich kenne ontplooie tot ing echte verenigingvrouw. Mar zonger uuch sjteun en d'r sjteun van der pap zow ze heij zieker nit gestange han.